The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG090800031
Genome IDAE017349
Search identical group
Phylum/ClassBasidiomycota
SpeciesCryptococcus neoformans var. neoformans JEC21
Chromosome chr9
Start position on genome 139526
End posion on genome 139615
Amino Acid Ile
Anticodon AAT
Upstream region at tRNA start position
ctgggaaaagaaacaagaggtataagcaacaggagctgtatcagtaaaaaaaaaaaaacatatataactggcgcataactacgaatgccaacaaatgatc
tRNA gene sequence
GGTCGATTATATCAGTTGGTTTAGATAGTGGAGCTAATAACTCCAAGGTCGGCGGTTCGA
TCCCGTCATCGATCAttt
Downstream region at tRNA end position
ctttttacttctgtcaactatgagaacttgcaataaatagtaggaagtcagaaaagttaggagggaacggagacaggggtcaattgacggggaacggagc
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG090800031	Ile	AAT
          c   Attt ctttttacttctgtcaactatgagaacttgcaataaatagtaggaagtcagaaaagttaggagggaacggagacaggggtcaattgacggggaacggagc
           G - C
           G + T
           T - A
           C - G
           G - C
           A - T
           T - A     C T
          T   C T G C C   A
  T T G A    A   | + | | |   G
 G     C T A T    G G C G G   C
 G     | | | |         T T
 T     G A T A
  T T A     G   AGGTC
          T - A
          G - C
          G - C
          A - T
          G - C
         C    A
         T    A *
          A A T
intron: position=38, length=15 (in A-loop)
ATAAATAACGTTATT
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK