The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>CHL090800113
Genome IDAY522331
Search identical group
Phylum/ClassViridiplantae
SpeciesOryza sativa (japonica cultivar-group) isolate PA64S
Start position on genome 46548
End posion on genome 47175
Amino Acid Leu
Anticodon TAA
Upstream region at tRNA start position
aaaagaaaaT
tRNA gene sequence
GGGGATATGGCGAAATCGGTAGACGCTACGGACTTAAAATCCGTCGACTTTCTAAGTCGT
GAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAacc
Downstream region at tRNA end position
ctcttttatt
Secondary structure (Cloverleaf model)
>CHL090800113	Leu	TAA
          T   Aacc ctcttttatt
           G - C
           G - C
           G - C
           G - C
           A - T
           T - A
           A - T     T G
          T   C T C C C   A
   T A A    G   | | | | |   A
  C    A G C G    G A G G G   C
  G     | | |         T T
  G    A C G C
   T A G    T   CGACTTTCTAAGTCGT
          A - T
          C - G
          G - C
          G - C
          A - T
         C    A
         T    A
          T*A A
intron: position=35, length=541 (in A-loop)
GATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGCAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTA
AAAAAGGGGCAATCCTGAGCCAAATCCATGTTTTGAGAAAACAAGCGGTTCTCGAACTAGAACCCAAAGG
AAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGTTAATTACGTTGTGTTGCTAGC
GGAACTCCCTTCTAAATTAGGGAAAGAAGGGCTTTCGAAATCTAATACACACGTATAGATACTGGCATAG
CAAACGATTAATCACAGAACTCATATCATAATATAGGTTCTTTAATTCTTTTTTAAAATGAAAATAGGAA
TGATTATGAAATAGAAAATTCATAATTTTTTTAGAATTGTTGTGAATCCATTCCAATCGAATATTGAGTA
ATCAAATCCTTCAATTCATAGTTTTCGAAATCTTTTTAAAAGCGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAG
AGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGG
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK