The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>CHL090800105
Genome IDAY522329
Search identical group
Phylum/ClassViridiplantae
SpeciesOryza sativa Indica Group
Start position on genome 46495
End posion on genome 47122
Amino Acid Leu
Anticodon TAA
Upstream region at tRNA start position
caaagaaaaT
tRNA gene sequence
GGGGATATGGCGAAATCGGTAGACGCTACGGACTTAAAATCCGTCGACTTTCTAAGTCGT
GAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAacc
Downstream region at tRNA end position
ctcttttatt
Secondary structure (Cloverleaf model)
>CHL090800105	Leu	TAA
          T   Aacc ctcttttatt
           G - C
           G - C
           G - C
           G - C
           A - T
           T - A
           A - T     T G
          T   C T C C C   A
   T A A    G   | | | | |   A
  C    A G C G    G A G G G   C
  G     | | |         T T
  G    A C G C
   T A G    T   CGACTTTCTAAGTCGT
          A - T
          C - G
          G - C
          G - C
          A - T
         C    A
         T    A
          T*A A
intron: position=35, length=541 (in A-loop)
GATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGCAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTA
AAAAAGGGGCAATCCTGAGCCAAATCCATGTTTTGAGAAAACAAGCGGTTCTCGAACTAGAACCCAAAGG
AAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGTTAATTACGTTGTGTTGCTAGC
GGAACTCCCTTCTAAATTAGGGAAAGAAGGGCTTTCGAAATCTAATACACACGTATAGATACTGGCATAG
CAAACGATTAATCACAGAACTCATATCATAATATAGGTTCTTTAATTCTTTTTTAAAATGAAAATAGGAA
TGATTATGAAATAGAAAATTCATAATTTTTTTAGAATTGTTGTGAATCCATTCCAATCGAATATTGAGTA
ATCAAATCCTTCAATTCATAGTTTTCGAAATCTTTTTAAAAGCGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAG
AGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGG
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK